Notes legals

Política de Protecció de dades

- FARICH68, S.L. amb CIF B-55032684, domiciliada a Girona, carrer Pou Ródó 21 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al Tom 2726, llibre 0, full 89, fulla número Gi-48052, informa els Usuaris de la pàgina web www.cafecontext.cat, de la qual és titular, de les Condicions d'Accés i Ús de la mateixa.

- L'accés i ús de la Pàgina web es regirà i quedarà subjecte a les següents Condicions General. La utilització de totes les pàgines web titularitat de FARICH68S.L., suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Accés i Ús vigents en cada moment en què l'Usuari accedeixi al mateix. FARICH68S.L., es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

- Tots els continguts de les pàgines web de FARICH68S.L., (entre d'altres, texts, audio, vídeo, programari, disseny i signes identificatius) estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel•lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a FARICH68S.L., o, en el seu cas, a tercers. En cap cas l'accés a les Pàgines web de FARICH68S.L., implica cessió, transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel•lectual i/o Industrial.

- L'Usuari no podrà modificar, en cap cas, o suprimir les dades identificatives que hi hagi, en el seu cas, dels drets de FARICH68S.L., o de tercers sobre els continguts. Únicament, l'usuari podrà accedir als continguts mitjançant els medis o procediments que s'hagin posat en disposició a aquest efecte a les Pàgines web de FARICH68S.L., o s'utilitzin habitualment en Internet per a aquesta finalitat, sempre que no impliquin violació de drets de Propietat Intel•lectual o algun tipus de dany per a les Pàgines web de FARICH68S.L., i/o la seva informació i serveis oferts.

- L'Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web de FARICH68S.L., de conformitat a la llei, aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic. En particular, l'usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts i a no realitzar les següents activitats : a) dur a terme actes contraris als drets de Propietat Intel•lectual i/o Propietat Industrial dels seus legítims titulars; b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, contraris als drets humans i fer apologia del terrorisme; c) provocar danys en els sistemes informàtics de FARICH68S.L., dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics o lògics que puguin causar danys en sistemes informàtics, com per exemple en tramesa de missatges electrònics no sol•licitats de forma continuada; i d) transmetre publicitat o tramesa de missatges electrònics no sol•licitats o autoritzats.

- FARICH68S.L., no es responsabilitza de qualsevol dany|mal o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a les Pàgines web de FARICH68S.L., o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes.

- FARICH68S.L., no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a les seves Pàgines web, i podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

- FARICH68S.L., no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el supòsit de què tot o part dels continguts de les Pàgines de FARICH68S.L., siguin considerats il•legals en països diferents a Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris i, en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels Usuaris, havent-hi aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació.

- FARICH68S.L., no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles a què es faci referència en aquesta pàgina. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre FARICH68S.L., i el propietari de la pàgina Web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis allà oferts.

- FARICH68S.L., es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a les seves Pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixes, i de les Condicions Generals d'Accés i Uso.Toda la informació que es rebi a les Pàgines web de FARICH68S.L., es considerarà cedida a FARICH68S.L., a títol gratuït.

- El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid als efectes de presentació de reclamacions. Per a això s'hauran de dirigir a FARICH68S.L., carrer Pou Rodó 21, 17004 Girona, que indicarà en cada cas les vies a seguir.

- Totes les qüestions relatives a les Pàgines web de FARICH68S.L., es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.